ZEDNA BRICKICK WEBSITE

TVORBA WWW STR�NEK

Z�jmy na�eho z�kazn�ka jsou na prvn�m m�st�, proto tvo��me www str�nky �it� na m�ru konkr�tn�mu klientovi podle jeho po�adavk�.

Str�nky vytv���me podle nov�ch standart� v XHTML, s ohledem na pozd�j�� optimalizaci (SEO), kter� V�m m��e zajistit �eln� pozice ve vyhled�va��ch. SEO optimalizaci si m��ete u n�s objednat rovnou p�i zad�v�n� tvorby va�� webov� prezentace.

P�i tvorb� str�nek se sna��me o to, aby Va�e str�nky byly nejen optimalizovan�, ale i origin�ln�.

Tvorbu webov�ch str�nek v�dy konzultujeme se z�kazn�kem a navrhneme spole�n� nejide�ln�j�� �e�en�. Na�i klienti, pro kter� vytv���me php aplikace na m�ru, statick� webov� str�nky i objemn�j�� port�ly se na n�s v�dy mohou obr�tit s n�sledn�m servisem.
Nej�ast�ji tvo��me weby s vlastn�m n�vrhem administrace, �i vybran�mi redak�n�mi syst�my. Klademe velk� d�raz na zabezpe�en� na�ich �e�en�, proto pou��v�me mimo jin� i n�� vlastn� syst�m CMSSS.

 

GRAFICK� DESIGN

Origin�ln� grafick� design Va�� www str�nky je to, co v dne�n� dob� odli�� V�s, Va�i firmu od konkurence.
Z velk� ��sti z�le�� pr�v� na grafick�m vzhledu www str�nek, jestli n�v�t�vn�ka a potencion�ln�ho z�kazn�ka upout� a nadchne pro dal�� prohl��en� webu nebo jej odrad� a z�kazn�k pak p�jde hledat jinam. Proto navrhujeme pro ka�d�ho z�kazn�ka design na m�ru, kter� nejv�ce vystihuje jeho produkt a pot�eby.

Krom� grafiky www str�nek vytv���me tak� vizitky a loga, kter� mohou hr�t ve stejn�ch barv�ch jako www prezentace a tvo�it tak dokonal� ID Va�� firmy.

P�i tvorb� grafick�ho designu se sna��me o to, aby Va�e str�nky, loga a vizitky byly nejen modern�, ale i poutav�.

SEO OPTIMALIZACE

Pokud je web hotov�, je pot�eba jej tak� optimalizovat pro vyhled�va�e, co� je slo�it� a zdlouhav� proces, kter� v�em na�im z�kazn�k�m tak� nab�z�me. SEO optimalizace mimo jin� obsahuje tak� registraci do katalog� a na�ich reklamn�ch syst�m�

 

PENETRA�N� (BEZPE�NOSTN�) TESTY

-p�edb��n� test zdarma
-zabezpe�en� proti �sp��nosti zn�m�ch �tok�
-php modifikace zabezpe�en� proti DDOS �toku
-pr�niky pomoc� soci�ln�ho in�en�rstv� a phishingu

 

TECHNICK� PODPORA

-ochrana k�du p�ed kr�de�� (�ifrov�n� zdrojov�ho k�du)
-kyber-�pion��e (nap�. odhalov�n� pr�myslov�ch �pion���)
-zabezpe�en� PC
-odvirov�n� PC
-opravy PC
-zapojen� a konfigurace s�t�
-obnova smazan�ch dat i po form�tu
-obnova ztracen�ch hesel

atd.

Zeda Brickick Website

Menu

Dom O ns Tvorba Reference Kontakt

Nae projekty


Posledn� reference

 

    Created by Zedna Brickick Website